ATTO UNICO Prefazione Personaggi Glossario Ringraziamenti Autore
FAME E PIDUCCHJ di Tonino Canonico

        PRIMO QUADRO    Quadro seguente

Interno sera - In scena Concetta, Immacolata ed Ospiti

Voce da fuori "C'è permessu?"
Concetta "Chìn'è? (rivolta alla figlia) Chìni pò ghèssi, cu 'st'ùr' i nòtti? E Pascàli c'ancòra 'un s'è ricùatu!"
Voce da fuori "Sìmu nùa, cùmma Cuncè, nun avì paùra! Sìgnu cùmma Fiurìna c'a famiglia!"
Concetta (rivolta verso l'esterno) "Ah, cùmma Fiurì! Nun t'avìja canusciùt' a'r'a vùci! Trasìti, trasìti! Ma 'cchì 'bbèlla supprèsa ... (e rivolgendosi agli inattesi ospiti li saluta uno per uno, man mano che entrano) ... c'è pùru cùmpa Vittòriu, bonasìra, bonasìra! Assittàtivi, assittàtivi ... Franciscùzzu, Virgilièddra, bùanivinùti, bùanivinùti tùtti!"
Francesco (rivolto a Concetta) "Bonasìra, cùmma Cuncè! (poi,ad Immacolata) E bùanitruvàti 'ppì cìent'ànni!"
Concetta (agli ospiti)"Assittàtivi, assittàtivi! (si siedono Vittorio e Fiorina, mentre la bambina, adocchiata la sediolina, la prende e vi si siede, ma questa, avendo un piede più corto, la fa cadere. Allora lei la risistema al suo posto e si accomoda, vicino al camino. Intanto si è seduto anche Francesco) Cèrtu ca nun m'aspittàva 'sta vìsita stasìra. N'àti fàttu pròprju na bèlla supprèsa! 'Mmaculatè, vìda si cì sù dùa ficùzzi 'ppì sa piccirìddra ! (Immacolata va alla credenza e prende un pò di fichi secchi, che dà alla bambina) Stàti còmmodi ? Ma, dicìtimi, è succèss'ancùna cosa ?" (la padrona di casa si siede a sua volta sull'ultima sedia e si informa con tono leggermente apprensivo. Intanto Francesco, vedendo Immacolata in piedi, si alza e le cede la sua sedia, andandosi ad accomodare alla meglio sulla cassapanca. Ma i filari di peperoni gli danno impiccio alla testa e Francesco inizia una silenziosa battaglia contro di essi)
Fiorina (in risposta a Concetta) " Eh, cùmma Cuncè ! Nùa sìmu vinùti 'ppì chìra 'mmasciàta..." (lascia la frase in sospeso accrescendo lo stato d'apprensione di Concetta)
Concetta "Quàli 'mmasciàta, cùmma Fiurì? Ìju nun ni sàcciu nènti!"
Fiorina "Cùmi nènti! 'Un n'u sà ca si guagliùni si vùanu e nùa àma fà u possìbbili 'ppì fà 'nzurà?"
Concetta (cadendo dalle nuvole) " Cùmi?? Davèru cì dìci? Ìju veramènti 'un ni sàcciu nènti, ca fìgliama mìja nun mì 'nn' ha màji parràtu! (rivolge uno sguardo sorpreso alla figlia, che abbassa gli occhi e poi di nascosto sorride a Francesco) ... Ma pù, pùru ca fùssadi, cùmi avèrama fà 'nzurà, 'cchì pidùcchj?" (l'espressione di Concetta è a metà fra sorpresa ed indispettita dalla novità)
Fiorina "Eh, cùmma Cuncè! O pidùcchj o nò pidùcchj s'àna 'nzurà, ca sa filash-tròcca nun pò tirà assàji!"
Concetta "Ma quali filash-tròcca, cùmma Fiurì! Mò mi vù fa pròprju rìri! E pù, ancòra sù guagliùni ... (ma dal tono e dal suo mezzo sorriso si capisce che vorrebbe aggiungere qualcos'altro) Intàntu, nun c'è màncu Pascàli, c'ancòra 'un s'è ricùatu e 'ppirciò nun ni putìmu màncu parrà, ca ìju a povarèddra, s'un c'è u càpu d'a casa ... (poi, rivolgendosi alla figlia) A propòsitu, 'Mmaculatè, vìda si 'cc'è rimàst' ancùn' ùavu 'ntà cridènza, ca ci'ù frijìmu lèstu lèstu, ca u sà 'ccù 'cchì fàmi si ricòglia!"
Immacolata "Ohi mà! E sèmpi ova ci facìmu mangià a papà! Ci 'àma fà ancùn'àtra cosa, sinnò li vèna nu 'nzùrtu a'r'u fìcatu!"
Concetta "E 'cchì 'ccì facìmu, figlia mìja, nu crapìettu, c'un c'è rimàstu nènti!"
Francesco "Picchì 'un ci facìti 'sti pipàzzi, c'accussì mi càcc' i 'ncàpu ?!"
Concetta "Eh, quasi quasi... "(si avvia per staccare i peperoni dal muro)
Fiorina (bloccandola) "Ohi cùmma Cuncè! E làssali jì 'sti pipàzzi, ca ci pènza 'Mmaculatèddra e vìani ti sèda c'àm' arraggiunà!"
Concetta (con tono ormai quasi infastidito) "E n'àtra vòta, cùmma Fiurì! T'hàju dìttu ca nun è cosa .... e pù nun c'è Pascàli ..."
Fiorina (insistendo con decisione) "Vabbè, vò 'ddì ca nùa intàntu 'ncuminciàmu e dòppu cùmpa Pascàli ci mìntad' u sigìllu!"
Concetta (con tono forzatamente paziente) "E sìenti, cùmma Fiurì, ìju nun t'u vulìja 'ddì, 'ppì nun t'affènni, ma vìstu ca 'nsìsti ..."
Fiorina "Dìcia, dì, ca nun m'affìennu. Ch'è isciùtu mò?"
Concetta (con tono misterioso, guardando Francesco) "Bèh, veramènti c'è na cèrta vùci ..."
Fiorina (con tono impaziente) "'Cchì 'bùci, cùmma Cuncè, pàrra chiàru!"
Concetta (indecisa se continuare o no, guardando sempre Francesco) "Ma, veramènte..."
Fiorina (ormai spazientita) "Inzòmma, dìcia 'cchi d'è, 'un ti fà tirà i paròli 'cca tinàglia! 'Cchì d'è 'sta vùci?"
Concetta (decidendosi , finalmente) "Bèh, veramènti si dìcia ca Franciscùzzu nun è bùanu 'ppì..." (risponde lasciando in sospeso la frase)
Fiorina (scattando in piedi ed inalberandosi, ferita nel suo orgoglio di madre) "Cùm'un n'è bùanu! Fìgliuma è bùanu chi sà cùmi, cara cummàri, ca si pròprju ancòra nun l'ha capìta, nùa àm' avùt' a binì appòsta picchì è stàtu tròppu bùanu!!!" (A quest'uscita di Fiorina, Concetta guarda la figlia come se la vedesse per la prima volta. Segue un gioco di sguardi fra Fiorina, in piedi, coi pugni puntati sui fianchi, Concetta che lentamente si porta le mani aperte sul viso ed Immacolata, che alla fine si fa coraggio e cercando di dire senza specificare, si rivolge alla madre così, con gli occhi bassi)
Immacolata "Ohi mà, u sà? M'avèrasa dà na mànu ca m'àja cùsi na vesticèddra nòva, ca chìssa ca tìagnu nun mi và 'cchjù tànta bòna, ca mi 'ncumìncia a jì... na pìcca sh-trìtta!" (Finalmente Concetta capisce. Il suo viso diventa una maschera di disperazione e mettendosi le mani nei capelli, urla tutto il suo dolore di madre tradita)
Concetta " Sciùaddru d'a vita mìja, 'cchì m'avìedda succèdi stasìra! Chìni m'avìedda dì sa disgràzzija! Ah, bèlla supprèsa ca m'àti fàttu stasìra! (schiaffeggiandosi il viso con le due mani) Ah, malanòva mìja! E mò, chìni ci'u dìcia a chìru cristiànu ?! (rivolta alla figlia , con rabbia) E tu, sciagurata, nun ni tìani vrigògna 'i chìru c'ha fàttu? Disgrazzijàta, vìani 'ccà ca t'àja caccià l'ùacchji!" (si avventa furiosamente verso la figlia con le mani protese e le dita artigliate, ma comare Fiorina si frappone e cerca di mettere pace)
Fiorina "E vìja mò, cùmma Cuncè! C'un n'è mùartu nùddru! Nun è nè 'r 'a prìma e nè l'urtima vòta ca succèda na cos'i chìssa! E vìja, vì, ca sùl' a'r'a mòrti 'un c'è ripàru! Ca mò a truvàmu na soluziòni, 'un tìnn' incarricà! Sìmu dùa famìgli bòni, n'àmu sèmpi vulùtu bèni a'r'u vicinànzu! Vò 'ddì ca n'ajutàmu cùm' i ciùnchi e 'ntà tùtti i guàji na cammarèddra ci'a facìmu ghèsci, d'ancùnu mòdu. (rivolgendosi al marito) O nò, Vittò? Tu chi dìci Vittò? E dicìlla ancùna cosa, sèmpi a mìja fà parrà! Chì ùamminu sì?"
Vittorio (si alza lentamente, come chi sta per fare una dichiarazione importante) "A 'mmìja m'àta parrà sùlu 'i zappa! D'u rìastu nun ni vùagliu capìsci nènti!" (si risiede come un papa)
Concetta (rivolta a Vittorio, con una smorfia di disgusto) " Bèlla filosofìa c'avìti, cumpa Vittò! Mi meravìgliu! 'Ppì vussurìjia u mùnnu 'ncumìncia e finìscia a'r'a taglia d'a scìppa! 'Amu fatta bòna! (poi, rivolgendosi a Fiorina ed al figlio) Ma vùa, nènti ci'àti dìttu a 'stù dilinquènti? Nènti ci' àti fàttu ?"
Fiorina (in risposta a Concetta e guardando il figlio) "Cùmi nènti! Quànn'amu sapùtu, pùru nùa, Dìenilìbbr'e 'Ssignùri ! Ci vulìamu pisà a càpu 'ntù sazìeri, a 'stù farabùttu! Nun n' è bèru, Vittò?"
Vittorio (sempre assente) "Eh, cùmi ?"
Fiorina "U sazìeri, Vittò! U sazìeri!" (con un lieve cenno d'intesa)
Vittorio (confermando con la testa) "Ah, sì! 'Ntù sazìeri, 'ntù sazìeri!"
Concetta (rivolgendosi di nuovo alla figlia e riprendendo il discorso interrotto, ma alquanto rabbonita dalle buone parole di Fiorina) "Sbrigugnàta, faccia di mùru! L'ùacchji t'àja caccià, 'ncarricatìnni! (facendole il verso) - Ohi mà, m'avèrasa dà na mànu a mi fà n'àtra vèsta, 'cchjù larga, ca chìssa mi và sh-trìtta ! - Dìssonesta, sciaguràta !"
Immacolata (alla madre) "Eh, ohi mà ! Cùmi a fa lònga 'ppì na vèsta nòva! Ca m'allàrgu chìssa e m'arràngiu, 'un tìnn'incarricà!"
Concetta (alla figlia, gesticolando con le mani al cielo) "Ah, chi ti vùann' allargà.... (fa una pausa facendo il gesto di mordersi una mano) ... a vùcca, 'cchìjù ca tìani larga, disgrazzijàta! Addùvi ama jì a finìsci, 'ccù 'ssì tìempi modèrni, vulèra sapì!"
Immacolata "Eh sìni, sì, 'ccù sì tìempi modèrni ! C'àri tìempi vùash-tri sìnni facìa pìcca bèni, 'ncarricatìnni ! N'hàn' allargàtu vèsti a'r'ammucciùni, a chìri tìempi !"
Concetta "Eh sìentila, sì! 'Sta faccia di mattunàzzu ! Mènu màli c'un t'ha 'ntìsu pàrta, sinnò t'i facìja passà i vìziji, fricatìnni ! T'allisciàvad' u pìlu!"
(In quel momento si sente un rumore di passi ed entra Pasquale, di ritorno dal lavoro)
Quadro seguente Quadro seguente